Hallstahammar

Nominering för Liberalerna i Hallstahammar, län och Riksdag.

Vi söker nu människor som tror att en mer liberal värld är något vi vill leva i.

Det kan vara du själv, din vän eller en bekant som du tycker borde hjälpa oss alla att förändra vår omgivning till det bättre.

Gå in på denna länk och hjälp oss skapa en framtid för alla: Nominera för Liberalerna!

Vi har fram till den 31 Augusti att nominera fram dom människor som vill hjälpa oss att föra fram budskapet om en gemensam framtid.

Utan oss ditt och mitt engagemang så kommer inget att hända, allt ifrån en bro över ett dike till bättre förutsättningar för oss alla vad gäller utbildning, vård och omsorg.
Vi gör det ordentligt från början och allas åsikter förtjänar att höras så vi alla kan känna oss hörda.

Hoppas vi ses.
Mvh David Lindberg
Liberalerna Hallstahammar

Västerås

Liberalerna Västerås Budget 2018

Västerås kan bättre!

Skolresultaten i Västerås har sjunkit 6 år i rad. Västerås ligger numera i botten i riket när det gäller skolresultaten.

Med Liberalernas budgetförslag sker en verklig prioritering av välfärdens kärna. Vi lägger 40 miljoner mer än den politiska majoriteten (S-MP-C-KD) på grundskolenämnden. På så sätt kan vi lyfta både generell elevpeng, lärarlöner, lärarkompetens och därmed – i förlängningen – skolresultaten. En del av pengarna går också till försök med tvålärarsystem i särskilt utsatta skolor och klasser.

Vi satsar även 33 miljoner mer än majoriteten på äldrenämnden. Dessa pengar möjliggör 70 nya platser på äldreboenden, så att kön försvinner.

För att frigöra dessa medel sparar vi på central administration, fisktrappor, kommunala hotell, kommunal sponsring av flygsemester, äventyrsbad och annat ”lull-lull” som majoriteten plottrar bort resurserna på. Västerås kan bättre!

Läs gärna hela Liberalerna Västerås budgetförslag 2018.

Vid frågor kontakta Jesper Brandberg, oppositionsråd (L). 021-39 13 98


 

 

Västmanland

Nystart för Västmanland – Allians för Västmanlands budget 2018

Allians för Västmanland (M, L, C, KD) presenterade 29 maj sin budget för Region Västmanland med sikte på kortare vårdköer och minskad onödig tid för patienter på sjukhusen. I Allians för Västmanlands plan och budget 2018-2020 möts regionens utmaningar med ledorden tillgänglighet, valfrihet och hållbarhet.

Allians för Västmanlands gruppledare Tomas Högström (M), Birgitta Andersson (C), Helena Hagberg (L) och Malin Gabrielsson (KD) presenterar sin budget på pressträff 29 maj (foto: Moderaterna Västmanland).

 

– Rätt vård inom rätt tid är en förutsättning för att Region Västmanland ska klara sitt uppdrag. Därför föreslår vi en skärpning av vårdgarantin samt ett stimulanspaket med 15 kömiljoner som ska minska patienternas väntan och öka regionens tillgänglighet, säger Alliansens gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Den skärpta vårdgarantin innebär vård inom 0, 7, 40 respektive 60 dagar. Kontakt med vårdcentral ska kunna ske samma dag och läkarbesök på vårdcentral ska göras inom sju dagar. Besök i specialistvård ska ske inom 40 dagar och åtgärd/behandling inom 60 dagar.

Allians för Västmanland vill även att regionen tar ett helhetsgrepp för de patienter som ofta är flergångsbesökare i vården och därmed får spendera onödigt lång tid på olika vårdavdelningar.

– Avsaknaden av korttidsplatser i länet får till följd att många patienter blir kvar i onödan på sjukhusen, samma patienter är även återkommande i många fall. Allians för Västmanland avsätter därför 10 miljoner kronor för att utöka samverkan mellan mobila team och kommunerna för att motverka återinläggningar och erbjuda mer vård i hemmet. Lyckade exempel finns i Skaraborg och i Enköping, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Allians för Västmanland vill även sätta fart på digitaliseringen av regionen och hela länet, ett område som varit åsidosatt och nedprioriterat av det rödgröna styret av regionen.

– Digitaliseringen kan hjälpa regionen att göra mer för fler, men med samma eller rentav minskade resurser. Men då krävs ett digitalt ledarskap och satsningar som möjliggör detta, därför sätter vi i vår budget fokus på att utveckla digitala vårdkontakter samt att regionen ska ta en ledande roll för ökad digitalisering och bredbandsutbyggnad i hela länet, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Västerås

Förtätningen av Västerås har spårat ur

Västerås växer och många nya bostäder behövs. Liberalerna har i många år varit drivande i att bostadsbyggandet måste öka.

Under det senaste decenniet har förtätning varit ledstjärnan för stadsutvecklingen. Men de senaste 1-2 åren kan vi se hur denna politik blivit alltmer problematisk. De stora ”död-ytorna” och ”skrotupplagen” är snart slut. Allt oftare tas istället grönområden och idrottsplatser i anspråk för förtätningen. Tennisplaner på Jakobsberg och på Stallhagen är två exempel. Grönytor längs Lisjögatan (Bäckby), Antons park (Skultuna) och Bjurhovdagatan (Bjurhovda) är andra.

Inom L har vi med större och större olust sett förtätningspolitiken äta upp grönska och rekreationsmöjligheter. Nu känner vi att vi nått vägs ände.

När majoriteten (S-MP-C-KD) föreslog att bebygga ett grönområde vid Skultunavägen, mitt emot Falkenbergska kvarnen, sade vi nej. Vi röstade emot förslaget i fastighetsnämnden, men blev tyvärr överkörda av förtätningsivrarna i S-styret. Vi gjorde även förnyat motstånd när förslaget – som krävde detaljplaneändring – nådde byggnadsnämnden.

Även i det omdiskuterade projektet på Jakobsbergsplatsen hade vi betänkligheter. Projektet initierades med en markanvisning för tre år sedan. Det var innan förtätningspolitiken börjat spåra ur på allvar.

Olyckligtvis genomfördes markanvisningen i detta fall innan detaljplanen var ändrad, vilket inte är bra för den demokratiska processen (något professor Garpelin helt riktigt påpekat i krönikor på VLT:s ledarsida). Att helt stoppa den sedan många år beslutade exploateringen på Jakobsbergsplatsen tyckte vi var fel. Däremot kom vi i byggnadsnämnden att avvisa förslaget och verkar nu för att omfattningen av exploateringen minskas, så att mer av grönytan sparas.

Att låta bebygga det sydöstra hörnet av Djäkneberget, som S-styret ivrat för, är vi helt emot. Likaså är vi motståndare till hård exploatering av grönytorna runt Fryx – en kamp där vi faktiskt åtminstone tillfälligt tycks ha stoppat förtätningsivrarna.

Att Kopparlunden, Ängsgärdet och Stationsområdet utvecklas och förtätas är bra. Där är det knappast grönytor som tas i anspråk. Likaså är vi positiva till exploatering av Bryggargårdens parkering, så länge dessa parkeringsplatser ersätts fullt ut.

I övrigt bör förtätningen nu drastiskt tonas ned. Istället för förtätning måste Västerås nu på allvar skapa nya stadsdelar och bostadsområden. Södra Källtorp är ett steg i rätt riktning. Att få igång bygget av den nya stadsdelen Sätra är ännu viktigare. Där kan tusentals bostäder skapas. Projektet borde prioriteras av stadsbyggnadskontoret. Även i Gäddeholm och Tillberga finns goda möjligheter till utbyggnad med nya områden. I Tillberga äger staden ett stort och fint stycke mark precis bredvid skolan och livsmedelsbutiken. Vältrafikerad busshållplats är redan på plats i direkt anslutning, och spårbunden kollektivtrafik finns dessutom inom räckhåll som en unik möjlighet på orten.

Under 2017 inleds arbetet med revidering av stadens viktiga översiktsplan. I detta arbete är det dags att släppa förtätningsfixeringen och se möjligheter på andra håll. I denna text har vi pekat på några av dem. Genom att ta vara på dessa möjligheter kan staden växa – samtidigt som grönytor och idrottsmöjligheter bibehålls. Så skapar vi en hållbar stadsmiljö och framtid.

Västerås

Liberalerna lämnade Västerås flygplatsstyrelse i protest

När vi för ett antal månader sedan blev invalda i styrelsen för Västerås Flygplats hade vi ambitionen att göra vårt bästa för att få bolaget på fötter. En rad dåligt genomtänkta affärer hade under 2015–2016 fått bolagets förluster att skena. Intäkterna för 2016 var drygt 10 miljoner kronor och kostnaderna cirka 75 miljoner, alltså en förlust på över 60 miljoner kronor.

2017 började med att merparten av styrelseledamöterna som tjänstgjort under 2016 ådrog sig allvarlig revisorskritik och nekades ansvarsfrihet. Trots detta ville flera av ledamöterna inte avgå, utan klamrade sig kvar och gjorde styrelsesituationen minst sagt märkligt.

När de gamla ledamöterna väl lämnat styrelsen fortsatte tyvärr de märkliga turerna. Revisorskritiken handlar om bristfälliga beslutsunderlag och att styrelsen ingått affärsavtal utan att förstå konsekvenserna. Mot bakgrund av detta har vi varit noga med att för egen del kräva fullständiga underlag inför viktiga affärs-beslut.

Till vår häpnad är vi tämligen ensamma om att hävda behovet av förändrat arbetssätt i detta avseende. Inför förlängningen av det viktiga Ryanair-avtalet nyligen, bolagets i särklass viktigaste affärsbeslut, utgick inget beslutsunderlag överhuvudtaget. Bolagets ordförande och vd har bestämt hävdat att eftersom det rör dig om en förlängning av ett tidigare avtal behövs inget särskilt beslutsunderlag.

Efter att med mycken möda ändå ha satt oss in i förutsättningarna så gott vi kunnat, kan vi konstatera att beslutet att förlänga avtalet inte är så enkelt som ordförande och vd påstår. Villkoren bygger på en uppgörelse från 2012.

Den förlängs nu med ytterligare fem år. Flygplatsens kostnadsläge har givetvis förändrats sedan 2012. Utan kompensation för detta blir resultatet en gradvis urholkning av ekonomin. Dessutom har valutakurser förändrats på ett avgörande sätt sedan 2012.

Sammantaget har förutsättningarna förändrats på ett sådant sätt att den nu av styrelsen beslutade förlängningen är svår att försvara. Vi motsatte oss att besluta om nytt avtal, men befanns vara i minoritet.

En ytterligare omständighet är att avtalsförlängningen nu cementerar flygplatsens struktur för lång tid framöver. Detta trots att bolagets ledning själv konstaterat att passagerartrafiken, som står för mindre än 5 procent av flygplatsens start och landningar, påverkar bolagets ekonomi på ett klart negativt sätt.

Förutom det tveksamma och dåligt underbyggda beslutet att förlänga Ryanair-avtalet har styrelsen även i övrigt en minst sagt svajig strategi. Det tidigare talet om att satsa på flyglinjer till internationella hubbar har den senaste tiden förbytts i passionerat tal från ledningen om att bara satsa på semesterresenärer eftersom dessa handlar fika och taxfree mycket mer än affärs-resenärerna.

En sådan genomgripande strategisk förändring borde givetvis ha föregåtts av en ordentlig diskussion med styrelse och ägare, men så har inte skett. Tvärtom tycks våra styrelsekollegor instämma i skiftet av fokus utan att vidare reflektera över om semesterresor utom-lands verkligen motiverar skattesubventioner.

Att bolaget nu dessutom startat omfattande call- center-verksamhet för att dryga ut intäkterna – och börjat med Taco-buffé- luncher – är heller inget som vållat några höjda ögonbryn eller diskussioner bland våra styrelsekollegor. Att denna kraftigt skattesubventionerade konkurrens på öppna marknaden i högsta grad är etiskt tveksam, och kanske också bryter mot kommunallagen, tycks ingen bekymra sig om.

Sammantaget kan vi konstatera att styrelsens majoritet inte tar revisorernas uppmaning om förändrat arbetssätt på allvar. Underlagen inför viktiga affärsbeslut är ett skämt. Styrelsens insyn och förståelse minimal.

Vi kan inte vara en del av en styrelse som leder bolaget på ett så uppenbart slarvigt sätt. Från Liberalernas sida kommer vi att lämna våra styrelseplatser vakanta i protest.

Vi kommer dock att fortsätta agera kraftfullt från ägarpositionen i kommunstyrelse och fullmäktige. Flygplatsbolagets kostnadsmassa måste kraftigt beskäras. Hela verksamhetsgrenar kan komma att behöva stängas. Tyvärr tycks den nuvarande styrelsemajoriteten styra i helt motsatt riktning.

Läs också: Eko-brott och rörliga mål för flygplatsen

Jesper Brandberg (L)
f.d. ledamot i Västerås flygplatsstyrelse

Bengt-Åke Nilsson (L)
f.d. ersättare i Västerås flygplatsstyrelse

Västerås

S och MP angriper båda tillväxten

Efter åtta år med Liberalerna i regeringen var Sveriges ekonomi i toppskick. Det stora flertalet svenskar fick det väsentligt bättre under dessa åtta år. Statsskulden var rekordlåg. Tillväxten blomstrade.

Nu har den rödgröna regeringen suttit vid makten i 2,5 år. Långsamt dras tumskruvarna åt. Från olika utgångspunkter driver S och MP utvecklingen åt ett och samma håll – den ekonomiska makten flyttas från individ till stat. De långsiktiga tillväxtförutsättningarna försämras.

För Socialdemokraterna är politiken knappast någon kursomläggning. Åke Ortmark visade nyligen i DI hur S höjde skattekvoten i Sverige från 27 till 47 procent under den period Gunnar Sträng var finansminister. Genom denna ekonomiska smygsocialisering flyttades en stor del av konsumtionsbesluten från individ till stat.

På bred front socialiserades människornas inkomster, och med hjälp av dessa socialiserades en stor del av tjänsteproduktionen. Ortmark citerar dåvarande statsminister Erlander, som formulerade politiken så här: när vi ökar skatteuttaget blir välfärdssamhället en form av socialism.

Socialdemokraterna anno 2017 följer i Strängs och Erlanders fotspår. Marginalskatterna har höjts flera procentenheter sedan makttillträdet 2014. Idag är marginalskatter på över 60 procent inte ovanliga.

När skatten på arbete närmar sig 100 procent upphävs individens ekonomiska frihet och hon förvandlas till slav. Socialdemokraterna försvarar ofta sina höga marginalskatter med att de skapar jämlikhet.

Men fullständig ekonomisk jämlikhet enligt denna modell utplånar livets existentiella värden. Att inte få behålla resultatet av sitt arbete, sin flit, sin uppfinningsrikedom och sina risktaganden gör tillvaron meningslös och tingen värdelösa. Vänsterns tänkta paradis där alla delar lika är – med PM Nilssons ord – en grå mardröm, människofientlig, ond och utan framtid.

Exakt var i skattetabellen gränsen går mellan frihet och ofrihet kan givetvis diskuteras. Dagens nivå på marginalskatterna är dock på tok för hög och innebär inte enbart en smygsocialisering av existentiellt skadlig natur. Den innebär dessutom att incitamenten för utbildning och ansträngning minskar med lägre tillväxt som följd – den gemensamma kakan krymper.

Från MP angrips tillväxten ur ett annat perspektiv men med samma konsekvenser. MP:s kommunalråd i Västerås, Magnus Edström, deklarerade nyligen i fullmäktige att hans ambition är att tvätta alla politiska dokument från tillväxt. Olyckligtvis är det Edström som styr i Västerås, tillsammans med S, C och KD. (OBS! Inget av de övriga majoritetspartierna sa emot.)

Edström har flera gånger framfört samma tillväxtkritik, bland annat i kommunstyrelsen. Kritiken tycks bygga på en sammanblandning av folkmängd och BNP.Att jordens folkmängd inte bör bli hur stor som helst är inte svårt att hålla med om. Men MP överför logiken till tillväxtmåttet BNP.

Vad många MP-företrädare inte verkar förstå är att BNP utgörs både av materiella och immateriella värden. Ett exempel på de senare är tjänster. Ett ökat värde av ett lands tjänsteproduktion ökar per definition BNP och driver därmed tillväxt. Sådan tillväxt kan mycket väl ske parallellt med minskad miljöbelastning.

Om folkmängden är MP:s stora spöke så borde MP betänka att länder med hög BNP också i regel är de som uppvisar lägst folkmängdsökning. Det finns således ingen motsättning mellan ambitionen om minskad folkökning/miljöbelastning och ambitionen om ökad tillväxt. Sedan bör innehållet i tillväxten givetvis styras i miljövänlig riktning.

De rödgrönas förvirring kring grundläggande ekonomiska samband riskerar att föra Sverige i fel riktning. Både nationellt och lokalt.

De gemensamma resurserna kommer att minska parallellt med individens frihet. Få blir på sikt lyckligare av denna politik. Ett skifte vore välkommet!

Mats Persson (L), riksdagsman och ekonomisk-politisk talesperson

Jesper Brandberg (L), oppositionsråd Västerås